UCLAD大学官方学分课程助你突破天花板---非211也能上百强名校

发布时间:2020-10-13 08:40:04

讲座时间:2020-10-13 16:30:00

适宜人群:学校成绩不够,申请困难?不知如何提升!

讲座时间:2020年10阅13日16:30--17:30

主讲人:叶里依

              美国斯坦福大学硕士(全奖)

              斯坦福大学SPICE e-China 中国唯一特聘顾问

              无涯国际教育第三课堂负责人

扫码参加课程


微信图片_11.jpg